Brunavarnir Árnessýslu samþykktir

Samþykktir BÁ
SAMÞYKKTIR
FYRIR
BRUNAVARNÍR ÁRNESSÝSLU
1.gr.
Stofnendur Brunavarna Árnessýslu (B.Á.) eru eftirtalin sveitarfélög:

 • Selfosshreppur
 • Gaulverjabæjarhreppur
 • Hraungerðishreppur
 • Sandvíkurhreppur
 • Skeiðahreppur
 • Villingaholtshreppur

Aðsetur og vanarþing B.Á. er á Selfossi.

2.gr.
Tilgangur Brunavarna Árnessýslu er að koma á sem fullkomnustum brunavörnum á samningssvæðinu, annast þær og kosta.
Í því skyni skulu þær m.a. reka slökkvilið og búa það öllum nauðsynlegum tækjakosti, byggja slökkvistöð á Selfossi og koma á fullkomnu eldvarnaeftirliti á félagssvæðinu. Unnið skal að því, með upplýsingastarfsemi og fræðslu, að fólk kunni sem best skil á því, hvenær viðbrögð séu vænlegust til bjargar, ef eldsvoða ber að höndum. Í því sambandi skal að því stefnt, að handslökkvitæki af viðurkenndri gerð séu á hverju heimili. Varðandi sveitahreppana skal félagið m.a. vinna að eftirfarandi, eftir því sem frekast er unnt:

1. Að samin verði fyrir hvern hrepp ítarleg skýrsla um byggingar, vegi, vatnstökuskilyrði og annað, er máli skiptir um aðstöðu hvers býlis og byggingar. Skal eintak af spjaldskrá þessari geymt í slökkvibíl.
2. Að í sveitahreppunum verði komið upp þjálfuðum hjálparsveitum, 5-7 mönnum í hverjum hreppi. Menn þessir skulu vinna með Slökkviliði Selfoss. Yfirmaður og varamaður hans skal ákveðinn fyrir hverja hjálparsveit, og skal sá yfirmaður stjórna hjálparsveit hreppsins sem og öðrum hjálparmannskap, ef eldsvoða ber að höndum, uns slökkviliðsstjóri Selfoss kemur á staðinn.
3. Að á hverju sveitabýli sé til stigi, sem nái til björgunar frá efstu hæðum húsa.
4. Að til séu líflínur ásamt gluggakrókum þar sem hús eru tvær hæðir eða meira.

3.gr.
Brunavarnir Árnessýslu kaupa slökkvibúnað Slökkviliðs Selfosshrepps. Félagið kaupir einnig slökkvibifreið þá, sem nú er í eigu sveitahreppanna fimm, ásamt öllum búnaði, sem henni fylgir. Stofnkostnað samkvæmt framansögðu, sem og annan stofnkostnað, skulu sveitarfélögin greiða í sömu hlutföllum og þau greiða rekstrarkostnað B.Á. sbr. 4. gr.

4.gr.
Árlegum kostnaði við rekstur B.Á. skal skipta á sveitarfélögin í hlutfalli við samanlagt vátryggingaverðmæti húseigna í hverjum hreppi.

Hlutfallstölurnar eru nú þessar:

Samanlagðar Hundrað

Tryggingaupphæðir hlutar:

Selfoss 4.474.032.000.- 72.5
Gaulverjabæjarhreppur 297.858.000.- 4.8
Hraungerðishreppur 431.929.000.- 7.0
Sandvíkurhreppur 205.429.000.- 3.3
Skeiðahreppur 420.915.000.- 6.8
Villingaholtshreppur 347.653.000.- 5.6
Alls 6.197.816.000.- 100.0
=============================

Tölur þessar skal endurskoða á fjögurra ára millibili.

5.gr.
Hvert sveitarfélag ber ábyrgð á fjárhagsskuldbindingum félagsins hlutfallslega við gjaldskyldu, sbr. 4.gr.
Reikningsár félagsins er almanaksárið.

6.gr.
Stjórn Brunavarna Árnessýslu skipa sjö menn. Tveir frá Selfosshreppi og einn frá hverjum hinna hreppana. Stjórnarmenn skulu tilnefndir af sveitarstjórnum. Þær skulu einnig tilnefna sjö varamenn og tvo endurskoðendur. Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum. Hún hefur yfirumsjón með starfsemi og rekstri B.Á., ræður slökkviliðsstjóra og eldfæraeftirlitsmann.

Slökkviliðsstjóri annast daglegan rekstur í umboði stjórnarinnar.

Kjörtímabil hennar er hið sama og sveitarstjórna.

7.gr.
Stjórn B.Á. skal á hverju hausti semja fjárhagsáætlun fyrir næsta ár og reikna út skiptingu kostnaðar á milli sveitarfélaganna. Áætlanagerð þessari skal lokið a.m.k. hálfum mánuði (Handskrifað á milli lína, áður en viðkomandi sveitarstjórnir ganga) frá fjárhagsáætlunum sínum. Stjórnin skal leggja fram endurskoðaða reikninga B.Á eigi síðar en í aprílmánuði ár hvert.

8.gr.
Samningsaðilar greiða framlög sín ársfjórðungslega, fyrirfram. Endanlegt uppgjör á skiptingu kostnaðar fer fram, þegar reikningar B.Á. liggja fyrir.

9.gr.
Stjórn B.Á. skal semja brunamálasamþykkt fyrir samningssvæðið. Skal það gert í samráði við slökkviliðsstjóra, sveitarstjórnir og Brunamálastofnun ríkisins. Samþykkt þessi öðlast gildi, þegar Félagsmálaráðuneytið hefir staðfest hana.

10.gr.
Samþykktir félagsstjórnar, sem fela í sér fjárhagsskuldbindingar, skulu því aðeins ná fram að ganga, að þær séu studdar af aðilum, sem bera meirihluta kostnaðar við rekstur félagsins.

11.gr.
Nú óskar samningsaðili endurskoðunar eða breytinga á samningi þessum. Skal ósk um endurskoðun gerð skriflega og send stjórn B.Á. ásamt tillögu um breytingar. Ef meirihluti stjórnarinnar samþykkir tillögu um breytingar, skal breytingartillagan send sveitarstjórnum til afgreiðslu. Breyitngin tekur því aðeins gildi, að allar sex sveitarstjórnirnar samþykki hana.

12.gr.
Nú óskar hreppsfélag að ganga úr B.Á. og skal það þá tilkynnt stjórninni a.m.k. þremur mánuðum fyrir aðalfund. Í tilkynningunni skal greint frá ástæðum. Mál þetta skal síðan tekið fyrir á aðalfundi og reynt að finna lausn á þeim atriðum, sem liggja til grundvallar ósk um úrsögn. Náist ekki samkomulag, þá skal úrsögnin gilda frá næstu reikningsáramótum eftir aðalfundinn. Sveitarfélag sem segir sig úr B.Á. á ekki endurkröfurétt á framlagi sínu í stofnkostnaði.

2. Eignir Brunavarna Árnessýslu.

Lögð var fram skilagrein um eignir Selfosshrepps annarsvegar og Brnavarna Flóa og Skeiða hins vegar, er þeir höfðu unnið Erlendur Hálfdánarson, Páll Lýðsson, og Grímur Sigurðsson slökkviliðsstjóri.

Skilagreinin er þannig:

Brunavarnir Flóa og Skeiða:
Bifreið keypt 1972 Kr. 554.500.-
Froðutæki keypt 1974 – 35.500.-
Efni í froðutæki – 28.000.-

Kr. 618.000.-

Selfosshreppur:

Slöngur Kr. 370.000.-
Köfunartæki – 59.272.-
Bifreið I – 1.000.000.-
Bifreið II – 100.000.-
Kápur og hjálmar ofl. – 100.000.-

Kr. 1.629.272.-

Samtals – 2.247.272.-

Framlag Brunav. Sk.& Flóa – 618.000- 27.5%
Framlag Selfosshrepps – 1.629.272.- 72.5%

Kr. 2.247.272.-

Fram skal tekið, að það sem ógreitt er í brunabíl Flóa og Skeiðahreppa munu þeir taka að sér og gengur tryggingaafsláttur samvinnutrygginga upp í. Brunabíll I frá Selfosshreppi verður afhentur Brunavörnum Árnessýslu uppgerður og yfirfarinn,og er hann metinn þannig til verðs.

Skilgreinin með ofanskráðum viðaukum var því næst samþykkt og skoðast ofantalin tæki eign Brunavarna Árnessýslu frá þessum degi.

3. SLÖKKVISTÖÐ.

Samþykkt að leita til Selfosshrepps um leigu á núverandi aðstöðu fyrir slökkvibíla félagsins. Stjórnin tekur eftir samkomulagi sín á milli ákvörðun um aðra aðstöðu sem þarf að fá.

4. KAUP Á SLÖKKVIBÍL.

Ákveðið að kanna möguleika á nýjum slökkvibíl af minni gerð með drifi á öllum hjólum með það í huga að bíllinn yrðu nógu hraðskreiður til að geta bjargað sem fyrst, er eld ber að höndum.

5. SLÖNGUR Á DREIFÐUM STÖÐUM.

Ákveðið að félagið eigi og kosti slöngur á haugsugur á hentugum stöðum í þeim sveitum er fjær liggja Selfossi.

6. HANDSLÖKKVITÆKI.

Félagið tekur að sér að beita sér fyrir betri handslökkvitækjum heima á sveitabæjum, en það mun gert í samráði við eldfæraeftirlitsmann.

7. RÁÐNING SLÖKKVILIÐSSTJÓRA:

Ákveðið að slá upp og auglýsa stöðu slökkviliðsstjóra og eldfæraeftirlitsmanns, er einnig gæti tekið að sér gæzlu og viðgerðir slökkvitækja.

8. KOSNINGAR OG MEÐFERÐ FJÁRMÁLA:

Stjórnin skipti þannig með sér verkum, að Erlendur Hálfdánarson var kjörinn formaður, Páll Lýðsson, ritar, Stefán Guðmundsson varaformaður. Aðrir stjórnarmenn eru Weggert Jóhannesson, Haraldur Einarsson, Jón Eiríksson og Guðjón Sigurðsson. Varamenn í stjórn eru Páll Jónsson og Sigurjón Erlingsson og varaoddvitar hinna hreppanna hvers fyrir sig.
Endurskoðendur voru kjörnir: Sigfús Þórðarson, Selfossi og Jón Ólafsson, Laugardælum. Kjörtími er hinn sami og til sveitastjórna.

Stjórn Brunavarna Árnessýslu felur skrifstofu Selfosshrepps fjárreiður sínar á ábyrgð formanns og veitir honum hér með prókúruheimild.

Samþykkir eftirfarandi bókun og þar með samþykktum félagsins.

Selfossi 6. jan. 1975.

Erl. Hálfdánarson
Stefán Guðmundsson
Haraldur Einarsson
Eggert Jóhannesson
Guðjón Sigurðsson
Páll Lýðsson
Jón Eiríksson
Til baka

Forsíða

Myndir

Um okkur

Gjaldskrá

Lög og reglugerðir

Fundargerðir

Bílaflotinn

Viðbrögð við jarðskjálfta

Almennar forvarnir

Eldvarnir í fjölbýli/sérbýli

Viðbrögð við vá

Gróðureldar

Skoðanaáætlun

Slökkvitækjaþjónusta

Nám slökkviliðsmanna

Nám hlutastarfandi

Nám eldvarnaeftirlit

Löggilding

Kennslugögn v/fornáms

Umsókn

Starfsmannafélag

Brunavarnir Árnessýslu
Árvegi 1. 800 Selfoss
Sími 4-800-900
ba@ba.brink.is

Slökkvi- og björgunarstörf

Vertu með

Eldvarnaeftirlit

 • Kynning (efni í smíðum)
 • Tilgangur (efni í smíðum)
 • Lög og reglugerðir
 • Skjalfesting öryggis (efni í smíðum)

Eftirlitsáætlun

Þjónusta

Námskeið

 • Slökkvitæki (efni í smíðum)
 • Rýmingar (efni í smíðum)

Fróðleikur

Heimsóknir